Secretarul consiliului

 D E C I Z I E

din  11 decembrie 2017                                                                                          nr.8/1

 Cu privire la   stabilirea  pe teritoriul

Primăriei  s.Hîjdieni,pentru a.2018

a impozitelor   locale şi cote aferente acestora.

  În scopul asigurării părţii de venit a bugetului    primăriei Hîjdieni, în baza  prevederilor  Codului fiscal  nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,Legii R.Moldova nr.1056-XIV din 16.06.2000 “Pentru punerea  în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal”,Legii R.Moldova nr.397 din 16.10.2003 “Privind finanţele publice locale ”,Legii R.Moldova  privind administraţia publică  locală  nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14.al.2

Consiliul  local  stabileşte  pe teritoriul   Primăriei s. Hîjdieni ,pentru anul 2018  următoarele impozite  locale şi cote aferente acestora :

C O N S I L I U L  L O C A L    H Î J D I E N I

A  D E C I S:

1.Se  stabilesc  pe teritoriul  Primăriei  s.Hîjdieni,pentru a.2018  următoarele  impozite locale şi cote aferente acestora.

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare,aferente bunurilor imobiliare evaluate  de către  organelle cadastrale teritoriale :

Tipul obiectelor Diapazonul cotelor (în limitele cărora autorităţile APL sînt în drept să stabilească cotele) Cotele concrete
Bunuri immobile cu destinaţie locativă (apartamente ăi case de locuit individuale,terenuri aferente acestor bunuri )              0,05 – 04 %

din valoarea estimată a bunurilor imobiliare

  0,4 %
Garaje şi terenuri pe care acestea sînt amplasate              0,05 – 0,3 %

Din valoarea estimată a bunurilor imobiliare

   %
Loturi ale intovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele             0,05 – 0,4 %

Din valoarea  estimată a bunurilor imobiliare

    0,4%
Terenuri agricole cu construcţii amplasate pe ele              0,1 -0,3 %    0,1  %
Bunuri immobile cu destinaţie  comercială  şi industrial (inclusive/ terenurile)              0,3 % (cotă fixă )   0,3 %

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare,aferente  bunurilor imobiliare neevaluate de către  organelle cadastrale teritoriale :

Tipul  obiectelor Diapazonul  cotelor  (în limitele cărora autorităţile APL sunt în drept să stabilească cotele)
Pentru municipiile Chişinău şi Bălţi Pentru oraşe Pentru sate(comune) Cotele concrete

 

 

Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă,precum şi pe alte bunuri imobiliare,neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  

 

0,05 -0,1 %

 0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare ale persoanelor juridice şi fizice care desfăşoarş activitate de întreprinzător

 

0,05 -0,1 %  0,1% din costul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice (cetăţeni)
 

Pentru bunurile imobiliare cu destinaţie  locativă din localităţile rurale

 

 

0,05 -0,1 %

0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare ale persoanelor juridi-ce şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
0,05 – 0,1 % 0,1% din costul bunurilor imobiliare  ale persoanelor fizice (cetăţeni )

   Cotele concrete ale impozitului funciar,aferente terenurilor neevaluate de către organele cadastrale teritoriale :

 

 

Tipul terenurilor

 

Diapazonul cotelor  (în limitele cărora autorităţile APL sunt  în drept să stabilească  cotele
Pentru sate(comune) Cotele concrete
Terenurile cu destinaţie agricolă:

1.toate terenurile,altele decît cele destinate fîneţelor

şi păşunilor

– care au indici

cadastrali

0,75 -1,5 lei pentru un grad-hectar   1,5 lei
-care nu au indici cadastrali 55-110 lei pentru un ha.    110 lei
2.  terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor
-care au indici cadastrali 0,375-0,75 lei pentru un hectar  0,75 lei
-care nu au indici cadastrali 27,5 – 5,55 lei pentru un hectar   55 lei
3.  terenurile ocupate de obiec-te

acvatice(iazuri,lacuri,etc.)

57,5- 115 lei pentru un hectar  115 lei

 

3.  terenurile ocupate de obiec-te acvatice(iazuri,lacuri,etc.) 57,5- 115 lei pentru un hectar  115 lei
Terenurile din intravelan: 1. Pe care sînt amplasate fondul de locuinţe,loturile de pe lîngă domiciliu(inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea APL  ca loturi de pe lîngă domiciliu,şi distribuite  în extravilan,din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan ):  

 

 

0,50 – 1 lei pentru 100 m2

 1 leu  pentru 100m.p.
2. Terenurile atribuite de către autoritatea APL ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite ăn extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan,neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
3. Terenurile destinate întreprinderilor agricole,alte terenuri  ne-  evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform  valorii estimate 5-10 lei pentru 100 m2   10 lei
Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie,neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  

 

175 – 350 lei pentru un hectar

 350 lei
 Alte terenuri din extravilan,neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii  estimate  

35 – 70 lei pentru un hectar

 70 lei

 3.Controlul executării prezentei decizii  se pune în seama comisiei consultative de specialitate economico-financiară ,preşedinte VictorTabaran.

                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei        Tabaran Victor                                                                                                           

Secretar al Consiliului       Hanganu Anastasi

 

D E C I Z I E

Din  11 decembrie  2018                                                                                          nr.8/2

 Cu privire la   stabilirea  pe teritoriul

Primăriei  s.Hîjdieni,pentru a.2018 a  taxelor   locale şi cote aferente acestora.

În  scopul asigurării  părţii de venit  a bugetului   Primăriei  s.Hîjdieni , în  baza prevederilor Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii  Republicii  Moldova nr. 94-XV din 01.04.2004 „Pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului  Fiscal”, Legii Republicii  Moldova nr. 397 din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”,Legea R. Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” art.14.al.2, ,

C O N S I L I U L  L O C A L    H Î J D I E N I

A  D E C I S:

1.Se  stabilesc  pe teritoriul  Primăriei  s.Hîjdieni,pentru a.2018 următoarele taxe  locale

şi cote aferente acestora:       

  Nr.

  d/o

Denumirea  taxelor  locale Cotele taxelor locale Scutiri şi înlesniri,acordate de  către  autoritatea APL conform  art.296 al CF
  Taxa pentru amenajarea teritoriului 1.80 lei pentru fiecare salariat şi /sau  fondator al întreprinderii,în cazul în care  acesta activează în întreprinderea  fondată,însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Fondatorii  gospodăriilor ţărăneşti/de fermier/care au atins vîrsta de pensionare.
2 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 2. 0,1 % din venitul de vînzări

ale  bunurilor  declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise.

 

Taxa pentru unităţile  de comerţ şi /sau de prestări  servicii  sociale Magazine alimentare şi mixte :

pînă la 25 m.p

-Centru -2000lei ; Periferie-1500lei

-de la 50 m.p pînă la 100 m.p-

-Centru 3000lei; periferie -2500lei

Magazine materiale de construcţie

pînă la 25 m.p

-Centru -2000lei ;

De la  25 m.p.  pînă la 50 m.p.

Centru-2500 m.p

-de la 50 m.p pînă la 100 m.p-

-Centru 3000lei;

Săli de  ceremonii:

Pînă la 100m.p/100 locuri/

Centru-5000  lei;

de la 100 m.ppînă la200m.p./200 locuri/

Centru-5500 lei

 Farmacii:

De la 25 m.p. pînă la 50  m.p.

Centru-1000 lei;

De la 50 m.p  pînă la 100 m.p

Centru-2000 lei;

Spălătorii auto şi  vulcanizare;

Centru-1500 lei;

Reparaţii autovehicule;

Centru -3000 lei:Periferie -2000 lei;

Bar,cafenea,terase;

Pînă la  20 m.p.-

Centru-2000  lei,periferie-1500 lei;

De la 20m.p pînă la 50  m.p.

Centru-3000  lei;Periferie-2500  lei;

De la 50 m.p. pînă la 100 m.p.

Centru-5000  lei;  Periferie   -4000  lei;

Prestări servicii:

Confecţionarea gardurilor ,uşilor ,porţilor e.t.c.;

De la 100 m.p. pînă la 200 m.p.

Centru-4000 lei; Periferie-4000 lei;

Oficiu  poştal:

Centru-500 lei;

 

4 Taxa de piaţă 4.0,3 lei pentru fiecare  m.p.  

 2.Se aprobă  Regulamentul „Cu privire la stabilirea impozitului local pentru eliberarea  diferitor tipuri de adeverinţe  şi serviciilor  cu plată  prestate de Primărie.”/se anexează/.

3.Controlul executării prezentei decizii  se pune în seama comisiei consultative de specialitate economico-financiară ,preşedinte V.Tabaran.

  Preşedinte al şedinţei      Tabaran Victor                                                                              

 Secretar al Consiliului        Hanganu Anastasia                                                                          

Contrasemnat:Contabil şef Toma Victoria                                                   

Anexă nr.1

la decizia nr8/2 din 11.12.2018.

 REGULAMENTUL

Cu privre la stabilirea impozitului local şi tarifele serviciilor cu plată.

 Impozitul local este pentru eliberarea diferitor tipuri de adeverinţe şi

serviciilor cu plată prestate de Primărie.

I.Impozitul local pentru adeverinţe.

Impozitul pentru adeverinţe este perceput de la persoane fizice şi juridice,

Pentru următoarele tipuri de adeverinţe,cu următoarea mărime a impozitului:

 • Componenţa familiei – 5
 • Locul de trai –5
 • Posesiune sau poprietate a bunurilor imobile – 5
 • Locul de lucru –5
 • Oformarea îndemnizaţiei –5
 • De producător –50
 • Extras din contul personal,carte de imobil –5
 • Certificat de salariu pentru pensie –2 lei  pentru 1 an
 • Adeverinţă caracteristică – 5
 • Certificat de proprietate –10 lei
 • Înregistrarea notificării  pentru activitatea  unităţilor  comerciale  – 100 lei
 • Eliberarea autorizaţiei  pentru  construire /desfiinţare -100 lei
 • Certificat de urbanizm – 50

II.Servicii prestate.

 

Pentru înregistrarea solemnă a căsătoriei se stabilesc următoarele tarife:

 • În zi de lucru – 100 lei
 • În zilele de sîmbătă,duminică – 250 lei
 • Pentru operatorii care filmează – 60ei

Impozitul local şi plata pentru serviciul prestat se achită la contabilitatea Primăriei.

Sunt scutiţi de plată următoarele categorii de cetăţeni:

 • Invalizii de gradul I şi II
 • Invalizii din copilărie de toate gradele
 • Copii orfani
 • Invalizii de la Cernobâl,a armatei,
 • Pensionarii

III.IMPOZITUL LOCAL PENTRU CETĂŢENII CARE AU ANIMALE

 

 • Pentru un cal – 80
 • Pentru o vacă – 30
 • Pentru o juncă – 15
 • Pentru o oaie – 10
 • Caprine -10
 • Plata pentru un copac de nuc arendă – 30 lei
 • În contractul de arendă a deţinătorilor de pomi de nuci de adăugat sintagma „Se permite darea în arendă  pînă la  100 pomi de nuci la o familie.”
 • Taxa pentru cetăţenii care se folosesc de apă de la fîntînă arteziană – pentru cetăţenii care au contor –  10 lei pentru
 • Instituţiile bugetare şi agenţii economici  din teritoriul  Primăriei-  24 lei pentru un m3
 • Plata pentru arenda unui  ha   teren agricol  se are în vedere  păşunile   unde sunt amplasate  stănile    de oi  se tabileşte  10 % din preţul  normativ  al pămîntului / 1ha х621,05×77*x10% – 4782,08 leil
 • Plata pentru un ha oglindă a iazului ,dat în folosinţă separată pentru creşterea peştelui va constitui  4 % din preţul  normativ al  pămîntului/ 1ha  x 621,05 x 77 bonitatea x 4% = 1913 lei.
 • Pentru1 ha oglindă  a   iazului  cu denumirea populară „Fabrica  de zahăr”  va constitui-2,5% din preţul normativ al pămîntului.
 • Plata pentru arenda unui ha de teren agricol din rezerva primăriei va constitui 2 % din preţul normativ al pămîntului./ 1 ha x 621,05 x 77 bonitatea x 2 %=  956,40
 • Impozitul funciar 77 bonitatea x 1,50 =115,50 lei.  

Secretarul Consiliului local                                                 A.Hanganu

D E C I Z I E

din 11 decembrie 2017                                                                        nr.8/5

Cu privire aprobarea

Regulamentului  de desfăşurare

a activităţii de comerţ în satul Hîjdieni.

În vederea stabilirii interdicţiilor şi cerinţelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ în s. Hîjdieni, în temeiul art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 .09. 2010 cu privire la comerţul interior  şi art.14 alin.(2) lit.q)din Legea nr.436 din 28 .12.2006 privind administraţia publică  locală

CONSILIUL  LOCAL HÎJDIENI

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ în s. Hîjdieni (în     continuare – Regulament), conform anexei;
 2. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de comerţ în s. Hîjdieni, sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului.
 3. Se aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de comerţ că     prevederile Regulamentului nu anulează şi nu substituie prevederile Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior şi altor acte normative în vigoare, ci stabileşte interdicţii şi cerinţe suplimentare la desfăşurarea activităţii de comerţ în s. Hîjdieni
 4. În cazul desfăşurării activităţii de comerţ cu încălcarea prevederilor legislaţiei şi/sau    Regulamentul, persoana fizică şi persoana juridică este pasibilă răspunderii contravenţionale,    conform Codului contravenţional, suspendării şi/sau încetării activităţii de comerţ.
 5. Se recomandă persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de comerţ în s.Hîjdieni examinarea şi studierea Ghidului privind desfăşurarea activităţii de comerţ, amplasat pe    pagina web www.mec.gov.md.

6.Persoanele fizice şi juridice sînt în drept să înainteze propuneri de modificare şi completare a    Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa autorităţii administraţiei publice locale din s.Hîjdieni.

7.Controlul executării prezentei decizii şi respectării prevederilor Regulamentului, se  pune în   seama   comisiei economico-financiară.

8.Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării .

  Preşedinte al şedinţei        Tabaran Victor     

  Secretar al  Consiliului  local                Hanganu  Anastasia